Περιβάλλον

Συμμορφωνόμαστε με τους ισχύοντες κανονισμούς, παρέχοντας πλήρη πληροφόρηση στην τοπική διοίκηση, και βελτιώνουμε διαρκώς την τεχνολογία και τις τεχνικές για την περιβαντολογική ευθύνη.

Θεωρούμε ότι η μέριμνα για το περιβάλλον αποτελεί ευκαιρία ανάπτυξης, και όχι περιορισμό των παραγωγικών μας δραστηριοτήτων.